Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities

Opdrachtnemer: YOSECCO, kantoorhoudende te (2403 JL) Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80011969

Opdrachtgever: de (rechts)persoon die YOSECCO opdracht geeft om de Opdracht te leveren.

Overeenkomst: alle afspraken tussen YOSECCO en Opdrachtgever in verband met de Opdracht, inclusief deze Algemene Voorwaarden.

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van YOSECCO.

Opdracht: de levering aan Opdrachtgever conform de Overeenkomst, zoals het verzorgen van catering, recepties, workshops, evenementen en exploitaties in de ruimste zin van het woord, inclusief de organisatie, de levering van alle benodigde zaken en het ter beschikking stellen van het benodigde personeel en de benodigde locaties en zaken.

Annulering: De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Dagen: Dit zijn kalenderdagen, dus inclusief zaterdagen en zondagen

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van YOSECCO.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie van Opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

Prijzen

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen zoals btw verhogingen, accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc., deze aan Opdrachtgever in rekening te kunnen brengen.

Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient 50% van de offerteprijs door Opdrachtnemer te zijn ontvangen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Opdracht. Pas na ontvangst van de aanbetaling zal tot uitvoering van de Opdracht worden overgegaan. Het restantbedrag dient uiterlijk 7 dagen voor het evenement te zijn ontvangen door Opdrachtnemer, in cash of via het IBAN NL64 ABNA 0881 9729 57 tnv Y.H. Bedford. Bij niet tijdige betaling, mag de Opdrachtnemer de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding. Er zal, bij ontbinding, maximaal 50% van de offerteprijs worden terugbetaald door de Opdrachtnemen. Alle kosten die voor Opdrachtnemer verbonden zijn aan de inning van wat Opdrachtgever verschuldigd is, komen voor rekening van Opdrachtgever. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Opdrachtnemer is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Vergunningen

Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt Opdrachtgever tijdig, voor eigen rekening, zorg voor de verkrijging van de toestemming en brengt Opdrachtnemer daar tijdig (schriftelijk) van op de hoogte. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen is geen reden voor een Annulering.

Annulering

Indien de Opdrachtgever tot Annulering over gaat is zij als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het totaalbedrag van de Opdracht verschuldigd. Bij gedeeltelijk annulering geldt een evenredig deel van de Opdracht som als basis voor de schadevergoeding.

•Op de Opdracht dag, of de 3 dagen (72 uur) voor de Opdracht: 100%

•14 tot 3 dagen voor de Opdracht: 50%

Bovenstaande percentages zijn exclusief de aan Opdrachtnemer onvermijdbare kosten van derden voor annulering van goederen/diensten geleverd door derden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst door Opdrachtnemer van de Annulering.Wijziging van het totaal aantal gasten kan tot 14 dagen voor het evenement worden gemeld. Indien de wijziging van het aantal gasten meer dan 5% afwijkt van het in de in de factuur vermelde aantal, behoudt Opdrachtnemer het recht de in deze overeenkomst vermelde prijzen per persoon bij te stellen.

Beëindiging

Opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald, per direct, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Opdrachtgever een of meer verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet na kan komen, of wanneer Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot geheleof gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. Opdrachtnemer is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de Opdracht van Opdrachtgever heeft te vorderen met reeds ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen.Opdrachtnemer is pas tot (gedeeltelijke) terugbetaling verplicht, nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Opdrachtnemer niets meer van Opdrachtgever te vorderen of verrekenen heeft.

Te leveren goederen en diensten

De Opdracht is gebaseerd op de door Opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden waarvoor Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid kan dragen voor eventuele gevolgen daarvan, mochten deze opgaves niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Natuurlijk zal Opdrachtnemer al het nodige doen om de Opdracht tot een succes te maken.Bij slecht weer dient de opdrachtgever voor tenten/alternatieven te zorgen.Kosten voor schoonmaak en/of afvalverwerking zijn op kosten van de opdrachtgever.

Overmacht

In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht, na kennisgeving aan de Opdrachtgever, haar verplichtingen tot uitvoering van de Opdracht, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Bij overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer, zal tot maximaal het tot op dat moment betaalde deel van het offertebedrag worden terugbetaald. Aanvullende kosten of financiele schade die de Opdrachtgever, bij annulering door overmacht, oploopt, zal niet door de Opdrachtnemer worden vergoed / betaald.

Overmacht is in ieder geval van toepassing bij:

•Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van de Opdracht.

•Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.

•Onlusten

•Stakingen

•Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede nutsvoorzieningen

•Brand of ongevallen.

•Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.

•Pandemie

•Ziekte van Opdrachtnemer

•Technisch mankement Yosecco trailer of het trekkend voertuig

•Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele direct aan Opdrachtnemer toe te rekenen schade, waarbij een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de som van de Opdracht en nimmer voor eventuele gevolgschade.

Weigering cq. Beëindiging orders en/of opdrachten

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of anderszins van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de Opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de Opdracht mocht zijn begonnen. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht een Opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen vanOpdrachtnemer te weigeren of de Opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen. Opdrachtnemer behoudt hierbij het recht op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de Opdracht gemaakte kosten en isevenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de Opdracht.

Extra voorwaarden met betrekking op de webwinkel van Yosecco

Het aanbod:

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De overeenkomst:

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Herroepingsrecht:

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd:

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige punt.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan:

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een email naar info@yosecco.nl
 • Indien u binnen 14 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze aan ons retourneren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. Voor retourname kunt u contact opnemen met onze Klantenservice (+31 (0) 6 18 59 31 81) die je dan het retourproces en geldende voorwaarden nader aan je zullen toelichten. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de originele verpakking en inhoud inclusief het etiket van het product onbeschadigd is.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping:

 • Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de de ondernemer het geretourneerde product heeft terugontvangen.
 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht:

 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Levering en uitvoering:

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Toch kan het (door omstandigheden) voorkomen dat we jouw bestelling niet compleet kunnen uitleveren. Wij behouden ons het recht voor om de bestelling in delen of gedeeltelijk te leveren, bijvoorbeeld als een product niet voorradig is.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling:

 • Er kan alleen worden betaald via de op yosecco.nl aangeboden betaalmiddelen.

Klachtenregeling:

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Overige

Op de door Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten en de uitvoering van de daaruit voortvloeiende Opdracht is het Nederlandse recht van toepassing.